Regulamin Gabinetu LALELEI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych i podologicznych w gabinecie Lalelei prowadzonym przez przedsiębiorcę Katarzynę Pełtak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lalelei Gabinet Kosmetyczno-Podologiczny Katarzyna Pełta, ul. Nad Smużną Dolinką 2, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7582342356 oraz REGON: 522017670, zwany dalej „Gabinetem”.
 2. Zabiegi w Gabinecie są wykonywane przez Katarzynę Pełtak, zwaną dalej „Kosmetologiem”.
 3. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z usług, w tym w szczególności przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zabiegu kosmetycznego czy podologicznego oferowanego przez Gabinet, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 4. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez Kosmetologa na rzecz Klientów w Gabinecie.

ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

 1. Przed pierwszą wizytą Klient jest zobowiązany do sumiennego i dokładnego wypełnienia kwestionariusza dotyczącego swojego stanu zdrowia, w tym między innymi do podania informacji na temat alergii, przebytych lub obecnych chorób oraz przyjmowanych leków.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kosmetologa o każdym przypadku zamiany podanych danych (w tym o zmianie adresu e-mail czy numeru telefonu), zmian w zakresie wypełnionego kwestionariusza zdrowia, a także wszelkich zmian w zakresie złożonych oświadczeń oraz zgód.
 3. Klient przed rozpoczęciem Zabiegu ma obowiązek powiadomić Kosmetologa o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego. Klient jest zobowiązany między innymi do poinformowania o: przyjmowanych lekach, przebytych infekcjach, chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym.
 4. Bezpośrednio przed każdym Zabiegiem Kosmetolog przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta lub ewentualne alergie nie zachodzą przeciwwskazania do wykonania Zabiegu.
 5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Kosmetolog ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.
 6. Klient zostaje zaznajomiony z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego Zabiegu. Dopiero, gdy pisemnie potwierdzi on brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, Zabieg ten może zostać wykonany. Klient potwierdza pisemnie brak przeciwskazań do wykonania Zabiegu nawet wówczas, gdy Zabieg ten był już wykonany w Gabinecie lub stanowi on część serii tego samego typu zabiegów.
 7. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez Kosmetologa oraz instrukcją dotyczącą ogólnych zaleceń pozabiegowych wysłaną Klientowi drogą mailową lub w formie wiadomości SMS. Tylko właściwa higiena, pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń Kosmetologa może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.
 8. Podczas zabiegu używa się jedynie materiałów jednorazowych, ochronnych, zdezynfekowanych narzędzi i narzędzi jednorazowego użytku.
 9. Przed każdym przystąpieniem do świadczenia Usług Kosmetolog myje i dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk.

OPINIE

 1. Do wyrażenia opinii uprawniony jest wyłącznie Klient, który skorzystał z usług Gabinetu.
 2. Klient może wystawić opinię Gabinetu poprzez serwis Booksy lub na wizytówce Google Gabinetu.
 3. Opinia, w tym ocena wraz z pseudonimem albo imieniem i nazwiskiem Klienta, jest dostępna publicznie (zgodnie z odrębnymi postanowieniami regulaminu wyżej wskazanych platform).
 4. Opinie, w tym oceny, są zbierane m.in. w celu polepszenia oferowanych usług, pomocy w doborze usług dla innych klientów, poprawieniu atrakcyjności oferowanych usług.
 5. Klient, który formułuje opinie, oświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich ani praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz obowiązującego prawa oraz że wyraża własne subiektywne zdanie osoby zamieszczającej opinię.
 6. Klient odznaczając przycisk „Prześlij opinię” (lub inny równoważny przycisk) wyraża zgodę na publikację opinii, w tym oceny, w Gabinecie, na jej publiczne rozpowszechnianie wraz z imieniem Klienta albo pseudonimem, którym posłużył się Klient i korzystanie z niej na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Gabinet zastrzega sobie prawo do publikacji opinii łącznie z imieniem Klienta albo pseudonimem, zrezygnowania z funkcjonalności pozwalającej na zamieszczanie Opinii, podjęcie kroków celem usunięcia bezprawnej opinii, kontaktowania się z Klientem, który skorzystał z usługi Gabinetu drogą mailową w celu zachęcenia do wystawienia Opinii.
 8. Gabinet nie ingeruje w treść opinii ani pseudonimów Klientów.
 9. Wyrażając opinię Klient z chwilą kliknięcia w przycisk „Prześlij opinię”(lub innego równoważnego przycisku) udziela Gabinetowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do opinii oraz pseudonimu, jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, takim jak np. social media (np. Facebook, Instagram), porównywarki cenowe, serwisy poświęcone opiniom o produktach i podmiotom oferującym usługi wyszukiwarek internetowych celem promocji, reklamy, rozpowszechnienia w szczególności w drodze publicznego odtwarzania, wyświetlania, wystawiania, publicznego udostępniania w dowolnym formacie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez Internet, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej.
 10. Klient zamieszczając opinię upoważnia Gabinet do wykonywania w jego imieniu jego autorskich praw osobistych do opinii, w tym oceny oraz pseudonimu.
 11. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących pseudonimu, opinii, w tym ocen. W zakresie, w jakim pomimo dołożenia należytej staranności, Gabinet nie miał wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane opublikowaniem lub treścią Opinii, Gabinet nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI

 1. Ceny zawarte w cenniku, w tym na stronie internetowej www.lalelei.pl mają charakter informacyjny, mogą ulec zmianie i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. Ceny zawarte w cenniku są cenami brutto (z podatkiem VAT) oraz podawane są w polskich złotych.
 3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 4. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 5. Zapłaty za świadczone Usługi dokonuje się po wykonaniu Usługi gotówką lub kartą płatniczą.
 6. Bon upominkowy zakupiony w Gabinecie należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu.
 7. Przekładanie lub odwoływanie wizyty z ważnym bonem upominkowym następuje nie później niż 5 dni przed wizytą w Gabinecie.
 8. Jeżeli osoba dysponująca bonem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 9. Bon upominkowy jest wypisywany dla konkretnej osoby, na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 10. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia bonu upominkowego, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności ani nie przewiduje rekompensaty.
 11. Bony upominkowe po dacie ważności nie będą realizowane.
 12. Realizacja otrzymanych bonów upominkowych oraz zakup usługi stanowi potwierdzenie, że Klient akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W razie podania przez Klienta informacji niezgodnych z prawdą lub zatajenia informacji, o których udzielenie Klient został poproszony, Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki Usług lub ich niepożądane następstwa, których można było uniknąć, gdyby Klient nie podał informacji nieprawdziwych lub informacji nie zataił.
 2. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu, w tym złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie poprzedzającym usługę, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.
 3. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć. Zabiegi są wykonywane w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką, a każdy Klient jest informowany, że efekty zabiegu są uwarunkowane osobniczo i mogą nie być w pełni satysfakcjonujące.
 4. Niezastosowanie się Klienta do wymagań Regulaminu, zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego za przeprowadzony Zabieg.

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, niezwłocznie od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Gabinecie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu.
 4. Gabinet rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość ponownego wykonania reklamowanej Usługi objętej Umową lub zwrot (całości lub części) zapłaconej ceny.
 6. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Katarzynę Pełtak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lalelei Gabinet Kosmetyczno-Podologiczny Katarzyna Pełtak, ul. Nad Smużną Dolinką 2, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7582342356 oraz REGON: 522017670 zwana dalej „Administratorem”.
 2. Klient zostaje zaznajomiony z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przy pierwszej wizycie, przed podaniem swoich danych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta na stronie internetowej są opisane w przyjętej w Gabinecie Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.lalelei.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku dodania nowych usług, zmienia modelu biznesowego czy innych zmian wynikających bezpośrednio z przepisów prawa. Nowe postanowienia są wiążące po upływie 7 dni od dnia ich przesłania na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Do rezerwacji wizyt i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 2. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług czy zabiegów winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2023 roku do odwołania.